06 10 77 33 33 janine@projectmindz.nl

DISCLAIMER

 

Aansprakelijkheid

Project Mindz spant zich in de inhoud van de Project Mindz-website op zorgvuldige wijze en naar beste weten samen te stellen. Desondanks kan Project Mindz op geen enkele wijze instaan noch enige garantie afgeven voor de juistheid of volledigheid van de informatie op de website. Aan de inhoud van de Project Mindz-website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Project Mindz aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van de Project Mindz-website.

Websites van derden

Het feit dat websites van derden via links op Project Mindz-website kunnen worden geraadpleegd betekent niet dat deze websites worden aanbevolen of zijn goedgekeurd door Project Mindz. Project Mindz is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de via de links te ontsluiten websites, voor de privacybescherming op die websites of voor diensten die eventueel via die websites worden aangeboden.

Auteursrechten

Alle auteursrechten op de inhoud van de Project Mindz-website komen toe aan Project Mindz. Niets uit de inhoud van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of worden openbaar gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopie├źn, opname of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Project Mindz.